آموزش تغییر mysql max allowed packet size در ویندوز

C:\>mysql -u ... -p ...  mysql> set max_allowed_packet=1024 * 1024 * 512;  mysql> show variables like 'max_allowed_packet';  +--------------------+----------+ | Variable_name      | Value    | +--------------------+----------+ | max_allowed_packet | 16777216 | +--------------------+----------+ 1 row in set (0.00 sec)  mysql> exit 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

14 + 2 =