آموزش فعال سازی قابلیت block نمودن IP از طریق کنترل پنل DirectAdmin

برای init.d

cd /etc/init.d mv iptables iptables.backup wget http://files.directadmin.com/services/all/block_ips/2.1/iptables chmod 755 iptables  /etc/init.d/iptables restart   cd /usr/local/directadmin/scripts/custom wget -O block_ip.sh http://files.directadmin.com/services/all/block_ips/2.1/block_ip.sh wget -O show_blocked_ips.sh http://files.directadmin.com/services/all/block_ips/2.1/show_blocked_ips.sh wget -O unblock_ip.sh http://files.directadmin.com/services/all/block_ips/2.1/unblock_ip.sh chmod 700 block_ip.sh show_blocked_ips.sh unblock_ip.sh  touch /root/blocked_ips.txt touch /root/exempt_ips.txt   cd /usr/local/directadmin/scripts/custom wget -O brute_force_notice_ip.sh http://files.directadmin.com/services/all/block_ips/2.1/brute_force_notice_ip.sh chmod 700 brute_force_notice_ip.sh  

حالا میبایست در مسیر ذیل مسدود سازی آدرس IP را مشاهده نمایید.

Admin Level -> Brute Force Monitor -> IP Info -> Block IP 

برای systemd

systemctl mask firewalld systemctl stop firewalld yum -y install iptables-services systemctl enable iptables  cd /usr/libexec/iptables mv iptables.init iptables.init.backup wget -O iptables.init http://files.directadmin.com/services/all/block_ips/2.1/iptables chmod 755 iptables.init  systemctl reload iptables  cd /usr/local/directadmin/scripts/custom wget -O block_ip.sh http://files.directadmin.com/services/all/block_ips/2.1/block_ip.sh wget -O show_blocked_ips.sh http://files.directadmin.com/services/all/block_ips/2.1/show_blocked_ips.sh wget -O unblock_ip.sh http://files.directadmin.com/services/all/block_ips/2.1/unblock_ip.sh chmod 700 block_ip.sh show_blocked_ips.sh unblock_ip.sh   touch /root/blocked_ips.txt touch /root/exempt_ips.txt  cd /usr/local/directadmin/scripts/custom wget -O brute_force_notice_ip.sh http://files.directadmin.com/services/all/block_ips/2.1/brute_force_notice_ip.sh chmod 700 brute_force_notice_ip.sh 

حالا میبایست در مسیر ذیل مسدود سازی آدرس IP را مشاهده نمایید.

Admin Level -> Brute Force Monitor -> IP Info -> Block IP 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

14 + 12 =