مسیر فایل های Log در کنترل پنل دایرکت ادمین

DirectAdmin:

/var/log/directadmin/error.log
/var/log/directadmin/errortaskq.log
/var/log/directadmin/system.log
/var/log/directadmin/security.log

Apache:

/var/log/httpd/error_log
/var/log/httpd/access_log
/var/log/httpd/suexec_log
/var/log/httpd/fpexec_log
/var/log/httpd/domains/domain.com.error.log
/var/log/httpd/domains/domain.com.log
/var/log/messages (generic errors)

Proftpd:

/var/log/proftpd/access.log
/var/log/proftpd/auth.log
/var/log/messages (generic errors)

PureFTPd:

/var/log/pureftpd.log

Dovecot and vm-pop3d:

/var/log/maillog
/var/log/messages

named (bind):

/var/log/messages

exim:

/var/log/exim/mainlog
/var/log/exim/paniclog
/var/log/exim/processlog
/var/log/exim/rejectlog

(on FreeBSD, they have “exim_” in front of the filenames)

mysqld:
RedHat:

/var/lib/mysql/server.hostname.com.err

FreeBSD and Debian:

/usr/local/mysql/data/server.hostname.com.err

crond:

/var/log/cron

To view a log file, run:

less /var/log/filename

Where /var/log/filename is the path of the log you wish to view.  If the log is too large you can use the “tail” command:

tail -n 30 /var/log/filename

Where 30 is the number of lines from the end you wish to view.


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیست − 16 =