دستورات systemctl

دستور اصلی کار با توزیع های لینوکسی که به جای init از systemd استفاده میکنند، systemctl است. به طور مثال میتوان نسخه های جدید

دستور umask در لینوکس

حتما دیدید وقتی که میخواهیم سطح دسترسی فایل یا پوشه ای را تغییر دهیم، از دستور زیر استفاده میکنیم. chmod 644 FILE chmod 755

دستور scp در لینوکس

این دستور جهت انتقال امن و Secure فایل/فولدر بین دو سرور لینوکسی مورد استفاده قرار می گیرد. حالت کلی این دستور به شکل زیر

دستور look در لینوکس

این دستور مانند یک دیکشنری، کلماتی که حاوی عبارت مورد نظر شما باشند نمایش می دهد. مثال: [email protected]:/home/# look car Cara Cara’s carps carpus

دستور vdir در لینوکس

این دستور، همان دستور dir می باشد، ولی نتیجه را به صورت عمودی نمایش می دهد. تفاوت میان این دو دستور به شرح ذیل

دستور break در لینوکس

با استفاده از این دستور می توان از یک حلقه مانند while و یا for خارج شد. مثال: for myloop in 1 2 3

دستور aptitude در لینوکس

aptitude یک Package Manager در لینوکس (ubuntu/debian) می باشد. مثال: aptitude [options…] autoclean aptitude [options…] clean aptitude [options…] forget-new aptitude [options…] keep-all aptitude [options…]

دستور alias در لینوکس

با استفاده از این دستور می توان در لینوکس آلیاس تعریف نمود. مثال: این دستور حرف c را برای دستور clear آلیاس می نماید.

دستور yum در لینوکس

این دستور جهت جستجو و نصب برنامه مورد استفاده قرار میگیرد. مثال: yum update yum upgrade yum install htop

دستور apt-get در لینوکس

این دستور جهت جستجو و نصب برنامه مورد استفاده قرار میگیرد. مثال: apt-get update apt-get upgrade apt-get install htop

دستور ll در لینوکس

این دستور یک Alias برای دستور ذیل می باشد و لیست فایل ها و پوشه های موجود در یک دایرکتوری را با جزئیات نمایش

دستور dircolors در لینوکس

این دستور، تنظیمات رنگ را برای دستور ls نمایش می دهد. خروجی: [[email protected] test]# dircolors LS_COLORS=’rs=0:di=01;34:ln=01;36:mh=00:pi=40; 33:so=01;35:do=01;35:bd=40;33;01:cd=40; 33;01:or=40;31;01:su=37;41:sg=30;43:ca=30; 41:tw=30;42:ow=34;42:st=37;44:ex=01;32:*.tar=01; 31:*.tgz=01;31:*.arj=01;31:*.taz=01;31:*.lzh=01; 31:*.lzma=01;31:*.tlz=01;31:*.txz=01;31:*.zip=01; 31:*.z=01;31:*.Z=01;31:*.dz=01;31:*.gz=01; 31:*.lz=01;31:*.xz=01;31:*.bz2=01;31:*.bz=01; 31:*.tbz=01;31:*.tbz2=01;31:*.tz=01;31:*.deb=01;

دستور dd در لینوکس

این دستور برای تبدیل و کپی یک فایل به اندازه تعیین شده، بکار می رود. dd بجای خواندن ورودی از صفحه کلید، ورودی را

دستور dc در لینوکس

این دستور همانند یک ماشین حساب عمل می نماید، با این تفاوت که این ماشین حساب، محاسبات را داخل یک پشته انجام میدهد. مثال:

دستور cut در لینوکس

این دستور بخش خاصی از خط های فایلی که به آن داده شود را در قالب یک خروجی استاندارد نمایش می دهد. مثال: cut