دستور bootcfg در CMD

این دستور جهت تعمیر و ویرایش فایل boot.ini مورد استفاده قرار می گیرد.

 

لیست پارامترهای این دستور:

Parameter List:
  /Copy    Makes a copy of an existing boot entry.

  /Delete   Deletes an existing boot entry from the BOOT.INI file.

  /Query   Displays the current boot entries and their settings.

  /Raw    Allows the user to specify any switch to be added.

  /Timeout  Allows the user to change the Timeout value.

  /Default  Allows the user to change the Default boot entry.

  /EMS    Allows the user to configure the /redirect switch
        for headless support.

  /Debug   Allows the user to specify the port and baudrate for
        remote debugging.

  /Addsw   Allows the user to add predefined switches.

  /Rmsw    Allows the user to remove predefined switches.

  /Dbg1394  Allows the user to configure 1394 port for debugging.

  /?     Displays this help message.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

12 + سیزده =