آموزش ارسال ایمیل به زبان ASP Classic

<% Set cdoConfig = CreateObject("CDO.Configuration") With cdoConfig.Fields .Item(cdoSendUsingMethod) = cdoSendUsingPort .Item(cdoSMTPServer) = "mail.yourdomain.com" .Item(cdoSMTPAuthenticate) = 1 .Item(cdoSMTPServerPort) = 25 .Item(cdoSendUsername) = "USERNAME" .Item(cdoSendPassword) = "PASSWORD" .Update End With Set cdoMessage = CreateObject("CDO.Message") With cdoMessage Set .Configuration = cdoConfig .From = "FROM ADDRESS" .To = "TO ADDRESS" .Subject = "Sample CDO Message" .TextBody = "This is a test for CDO.message" .Send End With Set cdoMessage = Nothing Set cdoConfig = Nothing %> 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

12 − نه =