آموزش ارسال ایمیل به زبان ASP.Net

      MailMessage myMessage = new MailMessage();       myMessage.From = new MailAddress(CUSTOMER EMAIL ADDRESS, CUSTOMER NAME);       myMessage.To.Add("RECEIVER EMAIL ADDRESS");       myMessage.Subject = "EMAIL SUBJECT";       myMessage.IsBodyHtml = true;       myMessage.Body = "MESSAGE BODY";        SmtpClient mySmtpClient = new SmtpClient();       System.Net.NetworkCredential myCredential = new System.Net.NetworkCredential("SENDER EMAIL ADDRESS", "SENDER EMAIL PASSWORD");       mySmtpClient.Host = "MAIL SERVER IP";       mySmtpClient.UseDefaultCredentials = false;       mySmtpClient.Credentials = myCredential;       mySmtpClient.ServicePoint.MaxIdleTime = 1;       mySmtpClient.Send(myMessage);       myMessage.Dispose(); 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یک × یک =