یافتن اعداد اول در زبان برنامه نویسی C

#include <stdio.h>  int main() {  char ch;   printf("Enter a character\n");  scanf("%c", &ch);   if (ch == 'a' || ch == 'A' || ch == 'e' || ch == 'E' || ch == 'i' || ch == 'I' || ch =='o' || ch=='O' || ch == 'u' || ch == 'U')   printf("%c is a vowel.\n", ch);  else   printf("%c is not a vowel.\n", ch);   return 0; } 
 #include <stdio.h>  int main() {  char ch;   printf("Input a character\n");  scanf("%c", &ch);   switch(ch)  {   case 'a':   case 'A':   case 'e':   case 'E':   case 'i':   case 'I':   case 'o':   case 'O':   case 'u':   case 'U':    printf("%c is a vowel.\n", ch);    break;   default:    printf("%c is not a vowel.\n", ch);  }          return 0; } 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهار × دو =