نمونه کد استفاده از background در CSS

#example1 {   background-image: url(img_flwr.gif), url(paper.gif);   background-position: right bottom, left top;   background-repeat: no-repeat, repeat; } 
#example1 {   background: url(img_flwr.gif) right bottom no-repeat, url(paper.gif) left top repeat; } 
#div1 {   background: url(img_flower.jpg);   background-size: 100px 80px;   background-repeat: no-repeat; } 
#div1 {   background: url(img_flower.jpg);   background-size: contain;   background-repeat: no-repeat; } #div2 {   background: url(img_flower.jpg);   background-size: cover;   background-repeat: no-repeat; } 
#example1 {   background: url(img_flwr.gif) left top no-repeat, url(img_flwr.gif) right bottom no-repeat, url(paper.gif) left top repeat;   background-size: 50px, 130px, auto; } 
html {   background: url(img_flower.jpg) no-repeat center center fixed;   background-size: cover; } 
#example1 {   border: 10px solid black;   padding:35px;   background:url(img_flwr.gif);   background-repeat: no-repeat;   background-origin: content-box; } 
#example1 {   border: 10px dotted black;   padding:35px;   background: yellow;   background-clip: content-box; } 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سیزده + سیزده =