نمونه کد استفاده از border-image در CSS

#borderimg {   border: 10px solid transparent;   padding: 15px;   -webkit-border-image: url(border.png) 30 round; /* Safari 3.1-5 */   -o-border-image: url(border.png) 30 round; /* Opera 11-12.1 */   border-image: url(border.png) 30 round; } 
#borderimg {   border: 10px solid transparent;   padding: 15px;   -webkit-border-image: url(border.png) 30 stretch; /* Safari 3.1-5 */   -o-border-image: url(border.png) 30 stretch; /* Opera 11-12.1 */   border-image: url(border.png) 30 stretch; } 
#borderimg1 {   border: 10px solid transparent;   padding: 15px;   -webkit-border-image: url(border.png) 50 round; /* Safari 3.1-5 */   -o-border-image: url(border.png) 50 round; /* Opera 11-12.1 */   border-image: url(border.png) 50 round; } #borderimg2 {   border: 10px solid transparent;   padding: 15px;   -webkit-border-image: url(border.png) 20% round; /* Safari 3.1-5 */   -o-border-image: url(border.png) 20% round; /* Opera 11-12.1 */   border-image: url(border.png) 20% round; } #borderimg3 {   border: 10px solid transparent;   padding: 15px;   -webkit-border-image: url(border.png) 30% round; /* Safari 3.1-5 */   -o-border-image: url(border.png) 30% round; /* Opera 11-12.1 */   border-image: url(border.png) 30% round; } 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2 × 1 =