آموزش فعال کردن gzip Compression در وب سرور Apache از طریق فایل htaccess.

جهت فعال سازی gzip بر بروی سایتی که در حال میزبانی بر روی وب سرور Apache میباشد، کد ذیل را در فایل htaccess. قرار داده و ذخیره نمائید.

<IfModule mod_deflate.c>  # Compress HTML, CSS, JavaScript, Text, XML and fonts  AddOutputFilterByType DEFLATE application/javascript  AddOutputFilterByType DEFLATE application/rss+xml  AddOutputFilterByType DEFLATE application/vnd.ms-fontobject  AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font  AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-opentype  AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-otf  AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-truetype  AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-ttf  AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-javascript  AddOutputFilterByType DEFLATE application/xhtml+xml  AddOutputFilterByType DEFLATE application/xml  AddOutputFilterByType DEFLATE font/opentype  AddOutputFilterByType DEFLATE font/otf  AddOutputFilterByType DEFLATE font/ttf  AddOutputFilterByType DEFLATE image/svg+xml  AddOutputFilterByType DEFLATE image/x-icon  AddOutputFilterByType DEFLATE text/css  AddOutputFilterByType DEFLATE text/html  AddOutputFilterByType DEFLATE text/javascript  AddOutputFilterByType DEFLATE text/plain  AddOutputFilterByType DEFLATE text/xml  # Remove browser bugs (only needed for really old browsers)  BrowserMatch ^Mozilla/4 gzip-only-text/html  BrowserMatch ^Mozilla/4\.0[678] no-gzip  BrowserMatch \bMSIE !no-gzip !gzip-only-text/html  Header append Vary User-Agent </IfModule> 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

14 − 7 =